• Wednesday 18th , October 2017 | बुधबार, कार्तिक १, २०७४

चीन जोड्ने रसुवागढी नाकाको सडक खोल्दै नेपाली सेना

/;'jfu9L gfsfsf] ;8s vf]Nb} g]kfnL ;]gfåf/f lgdf{0ffwLg d}n'ªu–:ofk|'ma];L ;8ssf] 6«ofs vf]Ng qmddf s8f r§fg km'6fpg ljikmf]6gsf] tof/L ub{} . pQm ;8ssf] lgdf{0fkl5 rLg hf]8g] /;'jfu9L gfsf ;xh x'g]5 . tl:a/ M eLid/fh cf]emf, /f;;

sena-army-road-rasuwagadhi
नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेसी सडकको ट्रयाक खोल्न क्रममा कडा चट्टान फुटाउन विष्फोटनको तयारी गर्दै । उक्त सडकको निर्माणपछि चीन जोड्ने रसुवागढी नाका सहज हुनेछ । तस्बिर: भीष्मराज ओझा, रासस