• Wednesday 18th , October 2017 | बुधबार, कार्तिक १, २०७४

बुटवलमा दन्किएको आक्रोशको आगो-फोटोफिचर

काठमाडौं- ५ नम्बर प्रदेश टुक्राउने गरी संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्लामा आक्रोसको आगो बलेको छ ।

सबै जिल्लाहरुमा स्वतस्फूर्त रुपमा प्रदर्शन भएका छन् । बुटवलमा अनिश्चितकालिन बन्द आब्हान गरिएको छ । भने अर्घाखाँची, गुल्मी,प्यूठान पनि बिहानैदेखी बन्दै छन् ।

अनेरास्ववीयूको अगुवाइमा बुटबलमा केही बेर अघी सर्वसाधारणहरु सडकमा उत्रिएका थिए । भने अखण्ड लुम्बिनी दवाव अभियानले बुटवल अनिश्चितकालिन बन्द आब्हान गरेको छ ।

तस्बिरमा बुटवलको आक्रोश

;+zf]wgsf] lj/f]wdf cfGbf]ng kfFr gDj/ k|b]z 6'lqmofPsf] eGb} ljleGg lzIf0f ;+:yfaf6 lgl:sPsf ljBfyL{ tyf ;j{;fwf/0fn] a'6jndf laxfg}b]lv lj/f]w k|bz{g u/L rSsfhfd u/]sf 5g . tl:a/ M k|]d cfrfo{, a'6jn, /f;;

15310353_1175042122592669_1149762151_n

1-4

117

1-2

1941093965

tyre-burning